Kognitivt Centrum Ett professionellt nytänkande
Välkommen till Kognitivt Centrum
Verksamheten leds av Hanna Adler och Björn Adler. Vi är psykologer med mer än 20 års erfarenhet. Vi erbjuder · Kognitiv Beteendeterapi (KBT), ACT men även samtal utifrån psykodynamisk   modell och modern affektteori · Ledarskaps- och personlig utveckling (coaching) · Neuropsykologisk utredning; ADHD/ADD, Asperger, Dyskalkyli, Dyslexi &         komplicerat lärande · Utbildning om Dyskalkyli, Arbetsminne och Komplicerat lärande · Testutveckling/kartläggningsmaterial och facklitteratur samt Kognitiv Träning OBS! Babakus är en räknare som också är världens första specialdesignade app för Dyskalkyliker - finns nu att köpa på AppStore för iPad. Appen har fått högsta betyg i recensioner från Sverige men även i USA och England. Nu specialpris endast 29 kronor. Appen finns på svenska och engelska.                                                                                                                                         
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Kognitivt Centrum bedriver högkvalificerad specialistverksamhet
info & beställning info & beställning babakus.nu babakus.nu
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Utbildning - kurser
Aktuella kurser under 2017 - utbildningar för pedagoger, psykologer & logopeder
Dyskalkyli - tvådagarskurs   Stockholm 28-29 mars 2017  >> Göteborg 8-9 november 2017  >>   Malmö 6-7 december 2017  >>  Arbetsminnestestkurs - Certifieringsutbildning Malmö 10-11 maj 2017  >> Stockholm 6-7 september 2017  >> Komplicerat Lärande - tredagarskurs Malmö 7-9 februari 2018  >> Ring oss gärna för mer info eller läs gärna mer om utbildning även på 
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se www.dyskalkyli.nu www.dyskalkyli.nu
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Utredning och rätt stöd
Vi gör kvalificerade neuropsykologiska utredningar - ADHD/ADD, Asperger, Dyskalkyli, Dyslexi & Komplicerat lärande
ADHD-utredning Vad kan en neuropsykologisk utredning ge? Den neuropsykologiska utredningen ger information om det finns en uppmärksamhetsstörning, koncentrationsbrist, minnesproblem, beteendestörning eller bristande motivation. Bedömning ligger som grund för eventuell diagnos (ADHD/ADD) men också för planering av rätt hjälpinsatser och hantering av vardagen. Om man har ADHD har man ofta svårt att · hålla kvar uppmärksamheten · kontrollera sina impulser · vara lagom aktiv (vakenhet) Många har också andra symtom som problem med att tolka sinnesintryck, hetsigt humör och psykiska problem som ångest, stark oro eller depression. Inlärningssvårigheter är också vanliga. Vi är specialister i neuropsykologi vilket garanterar Er en utredning av mycket hög kvalitativ nivå. Man kan söka direkt till oss själv men då betalar man som regel utredningen som privatperson.
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum KBT - samtalsbehandling
Vi erbjuder Kognitiv Beteendeterapi - KBT, ACT och även coaching
KBT hos oss tar utgångspunkt från Dina tankar, känslor och handlingar. Den hjälper Dig att förstå detta samband. Våra tankar spelar en stor roll för vårt välmående. Kognitiv Beteendeterapi (KBT) grundar sig på antagandet att innehållet i en människas tankar också bestämmer innehållet i känsloupplevelserna. Inom Kognitiv Beteendeterapi utgår vi ifrån att vårt sätt att uppfatta verkligheten bestäms av tidigt införlivade tankemässiga (kognitiva) strukturer. Dessa utgör ett slags filter för vårt tänkande och bestämmer vårt sätt att bearbeta, tolka och lagra intryck från omvärlden men också från oss själva. När vi mår bra så ser vi världen på ett visst sätt medan tankar och känslor färgas på ett annat sätt när vi mår sämre. Hos oss startar man med 3-4 samtal för att prova sättet att arbeta och ringa in problemen. Därefter gör vi en gemensam sammanfattning. Blir det sedan fråga om fortsatt samtalsbehandling så är det vanligt att det handlar om 12-15 samtal totalt. Vi arbetar främst med · Oro & Ångest · Panikångest · Depression · Social fobi · Affektfobi · Utmattningsdepression · Självbildsträning · Stress · Smärtproblematik · Sömnsvårigheter
  Kognitiv Beteendeterapi & Personlig utveckling
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Produktinformation
Vi har utvecklat material för kartläggning av dyskalkyli, arbetsminnesproblem och komplicerat lärande
Pedagogisk kartläggning Vad ska man tänka på i den pedagogiska kartläggningen? Neuropsykolog Björn Adler beskriver här vad som ska ingå och hur man kan använda Kognitivt Centrum´s kartläggnings-och åtgärdsmaterial på ett vinnande sätt. Här finns också en kortfattad information av det pedagogiska screeningmaterialet. Läs gärna mer (pdf-fil) >> Böcker om Lärande & Utveckling DYSKALKYLI & MATEMATIK är en helt unik handbok om dyskalkyli. Den beskriver vad matematiksvårigheter är samt vad som ingår i en utredning fram till en ev diagnos. Den ger också många exempel på hjälpinsatser avseende färdighetsträning, förståelse samt kognitiv träning i matematik. (Björn Adler, NU-förlaget). NEUROPEDAGOGIK Här belyses de tre stora diagnosgrupperna dyskalkyli, dyslexi samt dysgrafi. Boken beskriver ett komplicerat lärande som har sin bakomliggande orsak i kognitiva- och känslomässiga svårigheter. (Björn Adler & Hanna Adler, Studentlitteratur) TANKENS KRAFT & KÄNSLANS MAKT I denna bok klargörs sambandet mellan våra tankar och känslor. Boken visar på vägar att bryta mot känslomässiga blockeringar och förutfattade meningar. (Björn Adler & Hanna Adler, NU-förlaget) Träna svårigheter i Lärandet Arbetspärmen ”Kognitiv Träning i Matematik”. Innehåller mer än 200 kopieringsunderlag för övning av specifika kognitiva funktioner såsom antalsuppfattning, schema för tal, talbegrepp, arbetsminne, perception, spatial förmåga, tidsuppfattning, logik och planeringsförmåga. Pärmen bygger på principer från undersökning med Matematik-screening samt Adler undersökningsmetod i matematik. Materialet är icke åldersbundet - sträcker sig från 7 år till vuxna. Det rör sig om en unik arbets-och idépärm. Nu finns även arbetspärm i Läsning samt Skrivning vilket gör metoden komplett. Dessutom finns en specialinriktad pärm där man arbetar med tallinjer och tallinjeträning. Vi har även utvecklat en räknare och träningsmetod för dyskalkyliker - Babakus. Läs mer på www.babakus.nu  OBS! Alla produkter + prislista som pdf-fil 
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se produktinformation produktinformation
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Webshop
I vår webshop kan Ni handla flera av våra produkter frakfritt - kartlägg framgångsrikt komplicerat lärande
Du kan nu även handla från vår webshop direkt via internet - där handlar Du fraktfritt Här finner Du även aktuell prislista  OBS! Alla produkter + prislista som pdf-fil BESTÄLLNING av våra produkter kan också göras via: Tel:  040-30 16 80 Telefax:  040-12 64 65 E-mail:  info@kognitivtcentrum.se Brevbeställning:  Kognitivt Centrum, Östergatan 2, 211 25 MALMÖ
Handla från vår webshop
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se webshop webshop produktinformation produktinformation
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Artiklar
Neuropsykologiska artiklar om uppmärksamhet, koncentration, tidskänsla, det spatiala och hjärnans dirigent
Uppmärksamhet & Koncentration Attention! Uppmärksamheten utgör den kognitiva förmåga som låter oss hantera hjärnans medfödda begränsningar att bearbeta sinnesintryck. Den låter oss välja mellan olika former av information som bombarderar de sensoriska receptorerna i hjärnan. Läs mera (pdf-format)  >> Frontalloberna; Hjärnans dirigent Vi styrs från livets första början av våra affekter. Successivt sker en tillväxt i både känslor och tankar och som vuxna har vi i hjärnan ett system där affekter och emotioner balanseras av våra tankar. I denna ”balansakt” intar frontalloberna en nyckelroll. De medverkar i planering och styrning av hela vårt beteende och blir på så sätt en kraft som söker samordna och ta tillvara de förmågor som vi bär på. Läs mera (pdf-format)  >> Vår känsla för tiden Hur vi uppfattar tiden, och förhåller oss till denna, är mycket individuellt. Vi människor har ingen medfödd, inbyggd, tidsuppfattning. Istället är det så att det begrepp för tiden som existerar i olika kulturer är socialt inlärt och speciellt anpassat till respektive kultur. Läs mera (pdf-format)  >> Den spatiala förmågan Om man översätter ”spatialt” till vardagstermer tänker man vanligtvis på förmågan att hitta t.ex. ute på stan eller i en ny miljö. Men det spatiala är mer än så. Den spatiala förmågan spelar en avgörande roll för förmågan att uppfatta världen omkring oss. Brister påverkar upplevelsen av omvärlden på ett sådant sätt att allvarliga kommunikationsproblem och även psykiatriska symtom kan framträda. Hela vår perception, eller varseblivning, är grunden för den inre föreställningen och är också grundvalen för hur vi tar in världen runt omkring oss. Den spatiala förmågan bygger på perceptionen men är delvis fristående. Läs mera (pdf-format)  >> Sammanfattande artikel om Dyskalkyli & Matematiksvårigheter (B Adler)  >>
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Ett professionellt nytänkande
Kognitivt Centrum Kontaktinformation
Kontakta oss gärna
Hanna Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 hanna@kognitivtcentrum.se Björn Adler Leg psykolog/Neuropsykolog/Leg psykoterapeut Tel 040-301680 adler@kognitivtcentrum.se
Utbildning - kurser Utbildning - kurser Utredningar Utredningar KBT KBT Produktinfo Produktinfo Webshop Webshop Artiklar Artiklar Kontakt Kontakt _________________________ Kontakta oss gärna: Kognitivt Centrum  Östergatan 2 211 25 MALMÖ Telefon: 040-30 16 80 Fax: 040-12 64 65 E-post: info@kognitivtcentrum.se
Från denna huvudsida kan Du gå vidare och besöka våra andra webbsidor;    www.arbetsminne.nu  ►► www.dyskalkyli.nu  ►►  www.dyscalculiainfo.org  ►► www.babakus.nu  ►► www.logik.nu  ►► www.kognitivbeteendeterapi.nu  ►►
Kognitivt Centrum - Kontaktinfo